Klubblover

                                          Klubblover for Oppland Dachshundklubb

                                                             Stiftet 23.03.1993.                                                                                      

                                              Vedtatt av årsmøtet den 25.02.2016

                                        Lovene er godkjent av NDF den xx.xx.xxxx

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Oppland Dachshundklubb, og forkortes til ODHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDF`s lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDF’s Hovedstyre.

Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDF’s og NKK’s lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Oppland fylke.

Klubben har verneting der leder har sin adresse.

§1-2 Formål

ODHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og

bidra til å fremme positive aktiviteter med hund ved å arrangere prøver og utstillinger, samt å oppfordre til oppdrett av sunne hunder som er formålstjenelig til det formål de er tiltenkt. ODHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

Klubben plikter å utdanne dommere og instruktører, og delta på kurser som kan styrke medlemmenes kompetanse mht. organisasjonsarbeid og en positiv utvikling av dachshunder, både mentalt, avlsmessig og bruksmessig.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet

- Ekstraordinært årsmøte

- Styret

- Valgkomitè

- Revisorer

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Alle som ønsker det kan bli medlem i klubben.

Personer som ikke bor i Oppland fylke kan også bli medlem. Det er ingen begrensninger på alder. Imidlertid skal personer som har blitt utestengt gjennom NKK`s Disiplinærreglement nektes medlemskap. Likeledes kan Styret i ODHK nekte personer medlemskap som skader klubben eller hundesaken.

Personer som er nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK i den størrelsen som er fastsatt av NKKs representantskap, samt kontingent fastsatt av Dahshundtinget.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte ODHKs og NDFs virksomhet samt å følge ODHKs og NDFs

lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for

aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller ODHK sitt klubbinterne regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling

og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av kontingent til NDF/NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-5 Disiplinære reaksjoner

NKK`s lover Kap.7, ”Disiplinærreaksjoner med mer” gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.03.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾

flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har

møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig

medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Hvert medlem har 1 – en- stemme. Hvert medlem kan bringe med seg inntil 2-to- fullmakter på årsmøtet.                                                                                                                           Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket konvolutt, og skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styret, komiteer osv.

På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. I tillegg kan informasjon om årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

  hende senest 5 uker før årsmøtedato. Kandidater skal være forespurt og sagt seg villig til vervet

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkalling og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne

protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d)Behandle regnskap med revisors beretning

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.

 Benkeforslag er ikke tillatt

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g) Velge:

- Leder for 2 år

- Nestleder for 2 år

- 3 styremedlemmer for 2 år

- 2 varamedlemmer for 1 år

- Revisor for 2 år

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt varamedlem for 1 år.

- Velge representant og vararepresentant utifra gjeldene bestemmelser, antall medlemmer, til NDFs     Dachshundting.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges elleroppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære

saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag

til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er

ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

§3-6 Æresmedlem/hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester. Disse tildeles hederstegn.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten eller fler er til stede på styremøte.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det

skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, NDF og NKK,

ved henvendelse til klubbens styre, evt. på klubbens hjemmeside.

§4-3 Styrets oppgaver

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for

  særkomiteer, eventuelt webmaster/redaktør.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret, dersom ikke årsmøtet har valgt dette.

-finne og gjøre avtale med en revisor for klubben

-oppnevne representant og vararepresentant til NKK-regionen`s årsmøte og NDF`s klubbledermøte.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer samt 1 varamedlem.

Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de

verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Revisor bør være en person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene

og endringer av disse må sendes NDF’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det

tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som

følge av medlemskapet i NKK. Jf. NKK`s lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak

trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler det formål årsmøtet bestemmer. Bestemmer ikke

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NDF, som oppbevarer klubbens midler i 5 år i tilfelle klubben gjenopprettes.